A blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek


Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek.

A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak fx robot ea - ver. 770 az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. ELISMERI, hogy a digitális technológiák fontos szerepet töltenek be az európai gazdaság és társadalom transzformációjában, mégpedig elsősorban a következők eszközeként: a klímasemleges EU ig való megteremtése - ahogyan azt az európai zöld megállapodás is hangsúlyozza - továbbá a munkahelyteremtés, az oktatás és az új digitális készségek előmozdítása, a versenyképesség és az innováció fokozása, a közjó szolgálata és a polgárok megfelelőbb bevonása.

EGYETÉRT ABBAN, hogy Európa rendelkezik az ahhoz szükséges eszközökkel és erősségekkel - többek között szilárd ipari bázissal és élénk digitális egységes piaccal - hogy sikeresen kihasználja a digitális ágazat előtt álló lehetőségeket és kezelje kihívásait, biztosítva egyúttal annak inkluzív jellegét - különösen a legveszélyeztetettebb csoportok tekintetében - valamint fenntarthatóságát, földrajzi kiegyensúlyozottságát és előnyeit valamennyi tagállam számára, a közös uniós értékek és az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

FELKÉRI a Bizottságot, a tagállamokat, a magánszektort, a civil társadalmat és a tudományos közösséget, hogy támogassák ezeket a törekvéseket és vegyenek részt azokban. HANGSÚLYOZZA, hogy a tagállamoknak és az uniós intézményeknek továbbra is fokozniuk kell azokat az erőfeszítéseiket, amelyek célja az egységes piac olyan módon való digitalizációjának az előmozdítása, hogy annak eredményeként a digitális gazdaságot magas szintű bizalom, biztonság, védelem és fogyasztói választék, valamint az átláthatóságot, a versenyt és az innovációt előmozdító, technológiasemleges kereteken alapuló, erős versenyképesség jellemezze.

FELKÉRI a Bizottságot, hogy az Európa digitális jövőjére vonatkozó új keret kialakításakor alkalmazzon célzott, dinamikus, tényeken alapuló és a problémamegoldásra összpontosító megközelítést a határokon átnyúló indokolatlan akadályok felszámolása, valamint a meglévő jogszabályokkal való összhang és koherencia biztosítása érdekében.

HANGSÚLYOZZA, hogy a válság utáni környezetben a stratégiai autonómia, a globális versenyképesség és a fenntartható fejlődés garantálásának kulcsfontosságú elemeként meg kell védeni és meg kell erősíteni az EU digitális szuverenitását és vezető szerepét a stratégiai jelentőségű nemzetközi digitális értékláncokban, ugyanakkor a nemzetközi színtéren elő kell mozdítani a közös uniós értékeket, az átláthatóságot, az emberi jogokat, valamint az alapvető szabadságokat is, és kötelezettséget kell vállalni a köz- és magánszektorral, valamint a tudományos közösséggel való nemzetközi együttműködésre.

Szoftvertársaság Kirgizisztánban

HANGSÚLYOZZA, hogy a digitális transzformáció továbbra is jelentős hatást fog gyakorolni az európai munkaerőpiacra, különösen bitcoin kopen bróker a készségekkel kapcsolatos kereslet változását, valamint bizonyos foglalkozástípusok fokozatos megszüntetését és újak létrehozását illeti. FELKÉRI a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az EU munkaerőpiaci és szociális védelmi politikáit, illetve kezdeményezéseit annak érdekében, hogy biztosított legyen ezek szinergiája a digitális politikákkal és kezdeményezésekkel.

EGYETÉRT ABBAN, hogy e célok eléréséhez - az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódóan - mind uniós, mind nemzeti szinten jelentős mértékben elő kriptobefektetések Kanada mozdítani és jobban össze kell hangolni a beruházásokat, különös tekintettel az olyan nagy hatású infrastrukturális projektekre, amelyek lehetővé teszik Európa számára, hogy vezető szerepet töltsön be a globális digitális értékláncokban, valamint az innováció és a kreativitás terén.

HANGSÚLYOZZA a Digitális Európa program rendkívüli fontosságát a digitális kapacitás kellően átfogó módon, az Unió egészében történő kiépítése és alkalmazása szempontjából, különösen a mesterséges intelligencia, a nagy teljesítményű számítástechnika, a kiberbiztonság és a fejlett digitális készségek területén, a polgárok és a vállalkozások javára, továbbá hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Digitális gazdaság rendkívüli fontosságát a gigabites kapacitású hálózatok Unió-szerte való kiépítésének, valamint az összes értéklánc vonatkozásában a nagyon nagy kapacitású digitális infrastruktúrákhoz való, mindent magában foglaló hozzáférésnek a biztosítása szempontjából.

ARRA ÖSZTÖNZI a tagállamokat, hogy a válságot követő helyzetben hajtsák végre a szükséges reformokat és fogják össze a szükséges erőforrásokat a digitalizáció előnyeinek kihasználása és iparunk versenyképességének európai, nemzeti és regionális szinten való megerősítése céljából.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

MEGÁLLAPÍTJA, hogy a műholdak és a világűrbe telepített egyéb eszközök és szolgáltatások nélkülözhetetlenek számos digitális alkalmazás telepítéséhez és működéséhez, valamint a távoli területeken a hálózati összekapcsoltság biztosításához, illetve a környezeti és éghajlati változások nyomon követéséhez. Ezért rendkívül fontos az európai űrprogramok további előmozdítása annak érdekében, hogy a digitális transzformációhoz a lehető legjobb előfeltételek álljanak rendelkezésre.

ELISMERI, hogy a digitális technológiák - például a nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok, a blokklánctechnológia, a mesterséges intelligencia és a nagy teljesítményű számítástechnika - alapvető szerepet játszanak a Covidhez kapcsolódó intézkedések alkalmazásában, különösen a távmunka, a távoktatás és a kutatás területén.

HANGSÚLYOZZA annak fontosságát az EU számára, hogy megbízható digitális eszközökre támaszkodhasson és autonóm technológiai döntéseket hozhasson annak érdekében, hogy megfelelőbben tudja védelmezni az európai polgárokat ebben a helyzetben.

Vámpapírok a süllyesztőbe? Így működhetnek a folyamatok a teljes digitalizálás után

ÜDVÖZLI az adatvédelemmel összefüggésben a Covidvilágjárvány elleni küzdelmet támogató alkalmazásokról szóló bizottsági iránymutatást, valamint a Covidválság leküzdéséhez és az abból való kilábaláshoz szükséges technológia és adatok, különösen a mobilalkalmazások és az anonimizált mobilitási adatok használatára szolgáló közös uniós eszköztárról szóló bizottsági ajánlást. FELSZÓLÍTJA a tagállamokat és a Bizottságot, hogy végezzenek alapos elemzést a Covidvilágjárvány során szerzett tapasztalatokról annak érdekében, hogy a jövőre nézve olyan következtetéseket lehessen levonni, amelyek alapul szolgálnak a digitális területet érintő jelenlegi és jövőbeli uniós szakpolitikák végrehajtásához.

HANGSÚLYOZZA, hogy a közéletet érintő korlátozások során az internetalapú technológiák fontos szerepet töltenek be a párbeszéd, a kereskedelmi tevékenység és a szolgáltatások fenntartása szempontjából.

A fejlődő országok elkezdték használni a digitális valutát, hogy fokozzák a marketing növekedését a következő borítókban. Ezzel azonban DhabiCoin Ez az egyik legnagyobb kriptográfiai projekt ben. Kijött, és sok más tokent hagyott maga mögött csúcskategóriás biztonsága és megbízhatósága miatt. Ez az egyik legértékesebb beruházás, amelybe a könnyedségre, a gazdaságos védelemre és a megbízhatóságra összpontosít.

Adatok és felhő HANGSÚLYOZZA, hogy az európai adatgazdaságot emberközpontúan, a közös uniós értékekkel, emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal összhangban, az európai polgárok és vállalkozások érdekeire alapozva kell továbbfejleszteni, mindeközben tiszteletben tartva a magánélethez és az adatvédelemhez fűződő jogokat, a versenyjogot és a szellemitulajdon-jogokat.

NYOMATÉKOSÍTJA, hogy a polgároknak, a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak a biztonságos adatinfrastruktúrákra, valamint a reziliens és megbízható értékláncokra építve meg kell őrizniük az adataik feletti ellenőrzést, mindeközben megőrizve a harmadik országok felé való nyitottság uniós elvét.

környezetvédelem

Ez Európa autonómiájának megerősítését hivatott szolgálni és lehetővé teszi, hogy Európa legyen a legjobb hely a világon az adatmegosztás, az adatvédelem, az adattárolás és az adatfelhasználás szempontjából.

HANGSÚLYOZZA, hogy a nyílt a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek területén alkalmazott elvek és a kutatási adatokkal foglalkozó szövetség RDA ajánlásai hasznos segítséget nyújtanak a döntéshozó hatóságoknak az adatok gyűjtésére, kezelésére és hozzáférhetőségére vonatkozó rugalmas közös megközelítés előmozdításában.

ÜDVÖZLI a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy megvizsgálja egy olyan egységes horizontális keret kialakításának lehetőségét, amely a magán- és közszektor által az adatokhoz EU-szerte való hozzáférésre és azok felhasználására vonatkozik, és amelynek alapját az képezi, hogy elsősorban csökkenteni kell az önkéntes adatmegosztást és adatösszevonást érintő tranzakciós költségeket, többek között - az adatok megfelelőbb interoperabilitásának elérése érdekében - a szabványosítás révén. FELKÉRI a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét javaslatokat az adatkormányzásra vonatkozóan, és ösztönözze a közös európai adatterek kialakítását az ipar stratégiai ágazatai és a közérdekű területek számára, beleértve az egészségügyet, a környezetvédelmet, a közigazgatást, a feldolgozóipart, a mezőgazdaságot, az energetikát, a mobilitást, a pénzügyi szolgáltatásokat és a készségeket.

KIEMELI, hogy a közös európai a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek a köz- és a magánszféra közötti közös erőfeszítés révén kell kialakítani, azzal a céllal, hogy minden érintett fél jó minőségű adatokat szolgáltasson.

HANGSÚLYOZZA, hogy az adatokhoz való szélesebb körű hozzáférés és az adatok szélesebb körű felhasználása számos olyan kihívással járhat - például az adatok elégtelen minősége, adattorzítás, valamint az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos nehézségek, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - amelyek mindegyikét átfogó megközelítéssel és megfelelő szakpolitikai eszközökkel kell kezelni.

KIEMELI, hogy nagy értéket képvisel a közadatoknak és a vállalati adatoknak a gazdaságban való felhasználása, illetve további felhasználása, és azt, hogy fontos az adatokat eztrader felülvizsgálata közjó érdekében felhasználni, többek között a jobb politikai döntéshozatal és az intelligensebb közösségek kialakítása céljából, valamint a megfelelőbb közszolgáltatások nyújtása és a közérdekű kutatás érdekében.

TÁMOGATJA a Bizottság legjobb bináris opciós bróker kezdőknek törekvését, hogy megvizsgálja az üzleti és a közszféra közötti adatmegosztás lehetőségeit, figyelembe véve egyúttal a vállalatoknak a különleges 2.4 bitcoin kereskedési nyilatkozat vonatkozó know-how-jukkal kapcsolatos jogos érdekeit.

DhabiCoin – 2022 legnagyobb kriptoprojektje

Ezzel összefüggésben arra SÜRGETI a Bizottságot, hogy kezdeményezzen megbeszéléseket a magánkézben lévő adatokhoz való méltányos hozzáférésnek és ezen adatok méltányos felhasználásának a biztosítását szolgáló részletes szabályokról, többek között a tisztességes, átlátható, észszerű, arányos és megkülönböztetéstől mentes feltételeken alapuló adatmegosztási megállapodások előmozdításával. HANGSÚLYOZZA, hogy a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek felhőalapú infrastruktúra és szolgáltatások nagy jelentőséggel bírnak az európai digitális agilitás, szuverenitás, biztonság, kutatás és versenyképesség tekintetében, és ezért fontosak ahhoz, Európa maradéktalanul kiaknázhassa az adatgazdaság kínálta előnyöket.

Ezért garantálni kell az ilyen infrastruktúrákban található kritikus európai adatok védelmét.

Ehhez a blockchain technológiát akarják kihasználni.

KIEMELI a felhőegyesítésre vonatkozó kriptokereskedési bot bitfinex megközelítés jelentőségét, amely különösen nagy értékkel bírna a kis- és mikrovállalkozások számára, egyúttal pedig valamennyi európai érdekelt fél számára egyformán hozzáférhető lenne. HANGSÚLYOZZA továbbá, hogy ki kell építeni a felhőegyesítés hatékony és eredményes megvalósításához szükséges nagy kapacitású alapvető hálózati infrastruktúrákat, többek között a tenger alatti kábeleket, amelyek összekötik a kontinentális Európát, a szigeteket és a legkülső régiókat.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

ELISMERI, hogy diverzifikációra van szükség, tehát együtt kell működnünk a közös uniós értékeket, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat tiszteletben tartó nem uniós szolgáltatókkal. ARRA ÖSZTÖNZI a Bizottságot, hogy - szükség esetén új javaslatok révén - biztosítsa, hogy az Európában nyújtott felhőszolgáltatások eleget tegyenek többek között a legfontosabb interoperabilitási, hordozhatósági és biztonsági követelményeknek, a beszállítótól való függés elkerülésének garantálása és annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi piaci szereplő kiegyensúlyozott, tisztességes és átlátható szerződéses feltételek mellett férhessen hozzá a felhőalapú infrastruktúrához, illetve a felhőszolgáltatásokhoz.

Mesterséges intelligencia TISZTÁBAN VAN AZZAL, hogy a mesterséges intelligencia olyan gyorsan fejlődő technológia, amely hozzájárulhat egy innovatívabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb és versenyképesebb gazdaság megteremtéséhez, valamint számos különféle társadalmi előny biztosításában is szerepet játszhat; ilyen például a polgárok biztonságának és védelmének javítása, a közjólét, az oktatás és képzés, az egészségügy, illetve az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodásnak a támogatása.

HANGSÚLYOZZA, hogy ugyanakkor a mesterséges intelligencia bizonyos alkalmazási formái számos kockázattal járhatnak, így például olyan elfogult és átláthatatlan döntéseket eredményezhetnek, amelyek hatással vannak a polgárok jóllétére, emberi méltóságára vagy alapvető jogaira - többek között a megkülönböztetésmentességhez, a nemek közötti egyenlőséghez, a magánélethez, az adatvédelemhez, valamint a testi épséghez, biztonsághoz és védelemhez való jogukra - és ezáltal újrateremthetnek és megerősíthetnek bizonyos sztereotípiákat és egyenlőtlenségeket.

A további kockázatok közé tartozik a bűncselekmény céljából vagy más rosszindulatú célból, így például dezinformáció céljából való visszaélés. HANGSÚLYOZZA, hogy az új szabályok hatályával és alkalmazhatóságával kapcsolatos jogbizonytalanság elkerülése érdekében körültekintően mérlegelni kell a megfelelő etikai, társadalmi és jogi szempontokat.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

E szabályoknak ki kell térniük a lehetőségekre és a kockázatokra, meg kell erősíteniük a mesterséges intelligenciába vetett bizalmat, és ösztönözniük kell az innovációt.

TÁMOGATJA a Bizottságnak és a tagállamoknak a kiválósággal és a bizalommal kapcsolatos megközelítését, amelynek kettős célja, hogy egyrészről a digitális innovációs központoknak az EU területére kiterjedő hálózatán keresztül előmozdítsa a mesterséges intelligencia terjedését, másrészről pedig már a korai szakaszban, a fejlesztés tudsz pénzt keresni bitcoinnal? a tesztelés során kezelje a technológia bizonyos alkalmazásaihoz kapcsolódó kockázatokat, kiemelt figyelmet fordítva az arcfelismerő technológiák alkalmazására és az egyéb biometrikus adatok felhasználására.

A kriptovaluta lassú felszívódása Afrikában

ÜDVÖZLI a bizottsági fehér könyvben és az azt kísérő, biztonsági és termékfelelősségi vonatkozásokról szóló jelentésben szereplő szakpolitikai javaslatokról folytatott konzultációt, és FELKÉRI a Bizottságot, hogy a meglévő jogszabályokat figyelembe véve terjesszen elő olyan konkrét javaslatokat, amelyek a mesterséges intelligencia tekintetében olyan kockázatalapú, arányos és szükség esetén - akár önkéntes jelölési rendszert is magában foglaló - szabályozási megközelítést követnek, amely erősíti a bizalmat és szavatolja a biztonságot, egyúttal pedig ösztönzi az innovációt és a technológia alkalmazását.

ARRA BIZTATJA a tagállamokat, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv részeként továbbra is támogassák a kutatási és fejlesztési erőfeszítéseket, valamint a megbízható mesterséges intelligencia felhasználását Európában. FELKÉRI a Bizottságot, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvről folytatott nyilvános konzultáció lezárultát követően értékelje a mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt tervet.

  • JELENTÉS a blokkláncról: előretekintő kereskedelempolitika
  • Szerezzen most extra bevételt
  • Akoin A Bitcoin irigylésre méltó helyet foglal el a kriptovaluták területén.
  • Melyik kriptoval kereskedhet nyereségesen
  • Föld napja: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

Alaptechnológiák és digitális értékláncok TISZTÁBAN VAN AZZAL, bitcoin bróker gebühren a szuper-számítástechnika, a a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek és a felhőalapú számítástechnika jelentős mértékben hozzájárul a technológiai szuverenitáshoz, a globális szintű versenyképességhez és a digitális transzformáció sikeréhez, mivel olyan kiemelt területek alapjául szolgál, mint például a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok, a blokklánc-technológia, a dolgok internete, illetve a kiberbiztonság.

TÁMOGATJA az EuroHPC közös vállalkozás folytatását, amelynek célja egy olyan fokozottan összekapcsolt és összefogáson alapuló, világvezető HPC-szolgáltatási és adatinfrastruktúra-ökoszisztéma létrehozása Európában, amely mind a tudományos közösség, mind az ipar számára elérhető, a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek az olyan kapcsolódó készségek fejlesztése, amelyekkel bővíthető az ilyen technológiai erőforrásokhoz való hozzáférés.

FELKÉRI a Bizottságot, hogy támogassa a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrába való beruházások ösztönzésére és a kkv-k hozzáférésének biztosítására irányuló tagállami erőfeszítéseket. Kiberbiztonság HANGSÚLYOZZA, hogy a kiberbiztonság az uniós digitális egységes piac egyik kulcseleme, és mint ilyen, fontos szerepet tölt be, mivel biztosítja a digitális technológia és a digitális transzformáció iránti bizalmat.

TISZTÁBAN VAN AZZAL, hogy noha a fokozott hálózati összekapcsoltság nyomán javulnak a digitális szolgáltatások, az ilyen szintű konnektivitás azt eredményezheti, hogy a polgárok, a vállalkozások és a kormányok egyre több és egyre összetettebb kiberveszélynek és -bűncselekménynek vannak kitéve.

Ezzel összefüggésben HANGSÚLYOZZA annak fontosságát, hogy megvédjük a kritikus infrastruktúrák, valamint az elektronikus hírközlési hálózatok, szolgáltatások és végberendezések integritását, biztonságát és rezilienciáját.

ÜDVÖZLI a Bizottság arra irányuló terveit, hogy a tagállami - többek között nemzetbiztonsági - hatáskörök sérelme nélkül következetes szabályokat dolgozzon ki a piaci szereplőkre vonatkozóan, valamint előmozdítsa a veszélyekkel, illetve a biztonsági eseményekkel kapcsolatos biztonságos, megbízható és megfelelő információmegosztást - többek között a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv a kiberbiztonsági irányelv felülvizsgálata révén - valamint hogy feltérképezze a kiberreziliencia további erősítésének lehetőségeit és a kibertámadások, különösen az alapvető gazdasági és társadalmi tevékenységeket érintő támadások esetén alkalmazható hatékonyabb válaszintézkedéseket.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

TÁMOGATJA a Bizottságot a kiberbiztonsági termékek, szolgáltatások és folyamatok egységes piacának megerősítése terén, mivel a digitális egységes piac csak akkor teljesedhet ki, ha a lakosság megbízik abban, hogy az ilyen termékek, szolgáltatások és folyamatok megfelelő szintű kiberbiztonságot nyújtanak.

Az IoT-termékekre vonatkozó minimumkövetelményekkel garantálható lesz a vállalatok és a fogyasztók számára a kiberbiztonság egy bizonyos minimumszintje. Ezzel összefüggésben KIEMELI, hogy támogatni kell a kkv-kat, mivel azok az európai kiberbiztonsági ökoszisztéma szerves részét képezik. HANGSÚLYOZZA, hogy az európai és nemzetközi szabványok alapján, valamint a kiberbiztonsági jogszabállyal összhangban tovább kell fejleszteni a kiberbiztonsági szabványokat és adott esetben az IKT-termékek, -szolgáltatások és -folyamatok tanúsítási rendszereit.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

Ehhez erősíteni kell a kutatási és innovációs kapacitásokat a kiberbiztonság terén, hogy az Unió autonóm módon tudja biztosítani gazdaságának és kritikus infrastruktúráinak védelmét, és globális vezető szerepre tegyen szert a kiberbiztonsági piacon. ÖSZTÖNZI az ágazatok, a kiberbiztonsági kutatással foglalkozó közösségek és a kormányzatok közötti stratégiai jellegű és fenntartható koordinációt és együttműködést, a polgári-katonai együttműködés fokozását, valamint - annak érdekében, hogy a kiberbiztonsági vállalatok és induló innovatív vállalkozások világszinten ki tudják terjeszteni tevékenységüket - az innovációra irányuló beruházások összehangolását és összevonását; ilyen például a nemzeti a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek központok hálózatának és az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontnak a létrehozására irányuló, folyamatban lévő közös munka is.

HANGSÚLYOZZA, hogy a gigabites hálózati összekapcsoltság biztosítása és ennek alapjaként a biztonságos, nagyon nagy kapacitású - például üvegszálas és 5G- - infrastruktúrák kiépítése tekintetében re kitűzött uniós célok eléréséhez növelni kell az olyan hálózatokba való beruházásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy valamennyi - akár városi, akár vidéki - háztartás, valamint vállalkozás, az egyéb társadalmi-gazdasági hajtóerők, továbbá a főbb európai közlekedési folyosók számára is elérhető, gigabites sebességű internetkapcsolatot szolgáltassanak, ez képezné ugyanis az európai digitális gazdaság és társadalom alapját.

FELKÉRI a Bizottságot, hogy ennek megfelelően tegye egyértelműbbé a gigabitalapú társadalomról szóló közleményt, és ÜDVÖZLI a piaci hiányosságokkal küzdő területeken az uniós és tagállami finanszírozási programok által e célból nyújtott finanszírozást.

a blokklánc technológiába nagymértékben beruházó cégek

ARRA ÖSZTÖNZI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják tovább az összes olyan meglévő széles sávú technológia fenntarthatóságát, amelyek igénybe vehetők a nagyon nagy kapacitású hálózati infrastruktúrák Európa-szerte történő telepítése során. FELKÉRI a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a barangolásról szóló rendeletet, és fogalmazzon meg ajánlásokat a tagállamok számára a hálózatkiépítés költségeinek csökkentése és a nagyon nagy kapacitású - többek között az üvegszálas és az 5G- - infrastruktúrák bevezetésének elősegítése érdekében.