Minimális befektetés a devizakereskedelembe, A diverzifikáció jelentése


Számviteli alapelvek A következő számviteli alapelveket alkalmaztuk: valódiság, átláthatóság, óvatosság, a mérlegfordulónap után bekövetkezett gazdasági események kimutatása, lényegesség, folytonosság, időbeli elhatárolás elve, következetesség és összehasonlíthatóság. Az eszközök és források kimutatása Valamely eszköz vagy forrás a mérlegben csak akkor kerül kimutatásra, ha valószínűsíthető, hogy az EKB-nak a jövőben hozzá kapcsolódóan gazdasági haszna vagy ráfordítása keletkezik, ha az eszközzel vagy forrással összekapcsolható minden kockázat, illetve hozadék lényegében átszállt az EKB-ra, valamint az eszköz költsége vagy értéke, illetve a kötelezettség összege megbízhatóan mérhető.

Az elszámolás alapja A beszámoló készítésénél az EKB a beszerzési értéken alapuló elszámolást alkalmazza azzal a módosítással, hogy a forgalomképes értékpapírok kivéve a jelenleg monetáris politikai céllal tartott állománytaz arany és egyéb, mérlegben és mérleg alatt nyilvántartott devizaeszközök és -kötelezettségek piaci értéken vannak kimutatva.

A pénzügyi eszközöket és forrásokat érintő tranzakciók az elszámolásuk napjával kerülnek a könyvekbe. Az azonnali értékpapírügyletek kivételével a devizaalapú pénzügyi instrumentumokban kötött ügyleteket mérleg alatti számlákban, a kötés napján mutatjuk minimális befektetés a devizakereskedelembe.

Az elszámolás napjával a mérleg alatti tételeket vissza kell vezetni, és az ügyleteket a mérlegben kell kimutatni. A devizakereskedelem a nettó devizapozíciót az üzletkötés napján érinti, továbbá az eladásból realizált eredményt is az üzletkötés napján számítjuk.

A devizaalapú pénzügyi instrumentumok után felhalmozott kamatot, ázsiót és diszázsiót naponta számítjuk és könyveljük, ezek a felhalmozott összegek tehát naponta befolyásolják a devizapozíciót. Arany- és devizaeszközök, illetve -források A devizában denominált eszközök és források euróra történő átváltása a mérlegfordulónapon uralkodó árfolyamon történik. A bevételek és a ráfordítások minimális befektetés a devizakereskedelembe a kimutatás napján érvényes devizaárfolyamon valósul meg.

A devizaeszközök és -források átértékelése mind a mérlegben, mind a mérlegen kívül szereplő instrumentumok esetében devizanemenként történik. A devizaeszközök és -források piaci értékelését az árfolyamváltozás miatti átértékeléstől elkülönítve kell kezelni. Az aranykészleteket a mérlegforduló napján érvényes piaci árfolyamon kell kimutatni.

Az arany esetében nincs minimális befektetés a devizakereskedelembe az ár és a devizaárfolyam szerinti átértékelésből adódó különbözet, értékelésük az unciánkénti euroár alapján történik, amelyet a A különleges lehívási jogot SDR egy valutakosár alapján definiáljuk, értékét pedig öt főbb devizanem USA-dollár, euro, kínai renminbi, japán jen és font sterling árfolyamainak súlyozott összege alapján határozzuk meg.

Értékpapír A meglevő, monetáris politikai célú értékpapír-állomány kimutatása értékvesztéssel módosított, amortizált bekerülési értéken történik.

bitcoin titkai a profit érdekében

Egyéb értékpapír A forgalomképes értékpapírokat a jelenleg monetáris politikai céllal tartott állomány kivételével és hasonló eszközöket vagy a mérlegfordulónapon érvényes piaci középárfolyamon, vagy a vonatkozó hozamgörbe alapján külön-külön kell értékelni. Az értékpapírba ágyazott opciót nem különítjük el értékelési célból.

A A forgalomképes befektetési alapokat nettó alapon forrásszinten értékeljük át, nettó eszközértéken számolva. A különféle befektetési alapok nem realizált nyeresége, illetve vesztesége között nem alkalmazunk nettósítást. Az alacsony likviditású részvényeket és az egyéb, állandó befektetésként tartott részvényinstrumentumokat értékvesztéssel módosított bekerülési értéken tartjuk nyilván.

Az eredményelszámolás A bevételeket és a ráfordításokat a keletkezés, illetve a felmerülés időszakában kell kimutatni. A realizált nyereséget, illetve veszteséget az adott eszköz átlagos bekerülési értékének figyelembevételével kell kiszámítani. A nem realizált nyereség nem kerül bevételként elszámolásra, és közvetlenül egy átértékelési számlára van átvezetve.

A nem realizált veszteséget abban az esetben kell az eredménykimutatásba átvezetni, ha az értéke az év végén meghaladja a megfelelő átértékelési számlán felhalmozott korábbi átértékelési nyereséget. A valamely értékpapírból, devizából vagy aranyból származó nem realizált veszteség nem kerül nettósításra a más értékpapírból, devizából vagy aranyból származó nem realizált nyereséggel szemben.

Amennyiben az eredménykimutatásba átvezetett bármely tétel esetében ilyen jellegű nem realizált veszteségek állnak fenn, az adott tétel átlagos bekerülési értéke az év végi deviza- illetve piaci árfolyamra csökken. Az értékvesztés hatását az eredménykimutatásban kell megjeleníteni, és a következő években csak abban az esetben vezethető vissza, ha az értékvesztés csökken, és ha ez összefüggésbe hozható az értékvesztés első kimutatása után megfigyelhető valamely eseménnyel.

Az értékpapírokon keletkezett ázsió, illetve diszázsió értékvesztését az értékpapír szerződés szerint hátralévő élettartamára vetítve írjuk le. Penziós ügyletek A penziós ügylet olyan művelet, amellyel az EKB visszavásárlási megállapodás alapján eszközöket vásárol vagy ad el, illetve biztosíték fedezete ingyenes napi kereskedési szimulációs szoftver hitelműveletet végez.

A visszavásárlási megállapodás repó keretében értékpapírt adunk el készpénzért azzal az egyidejű megállapodással, hogy azt a partnertől egy meghatározott jövőbeli időpontban a megegyezés szerinti áron visszavásároljuk.

A repó mint fedezett betét a mérleg forrásoldalán kerül kimutatásra. A megállapodás keretében eladott értékpapírok az EKB mérlegében maradnak. A passzív visszavásárlási megállapodás passzív repó értelmében értékpapírt vásárolunk készpénzért azzal az egyidejű megállapodással, hogy az értékpapírt egy meghatározott jövőbeli időpontban a megegyezés szerinti áron újra eladjuk a partnernek.

A passzív repó a mérleg eszközoldalán fedezett hitelként kerül kimutatásra, de nem képezi az EKB értékpapír-állományának részét. A valamely szakosodott pénzintézet programja keretében minimális befektetés a devizakereskedelembe penziós ügylet ideértve az értékpapír-kölcsönzést csak akkor szerepel a mérlegben, ha az ügylet fedezete készpénz, amelyet továbbra sem fektetnek be.

Mérleg alatti instrumentumok A devizainstrumentumokat, nevezetesen a határidős devizaügyletet, a devizaswapügylet határidős lábát és más olyan devizainstrumentumot, amely egy devizának egy későbbi időpontban egy másikra történő minimális befektetés a devizakereskedelembe foglalja magában, a devizanyereség, illetve -veszteség számítása céljából a nettó devizapozíció részének kell tekinteni.

Az egyes kamatlábak változásától függő instrumentum átértékelése tételenként történik. A tőzsdei határidős futures nyitott kamatlábkontraktusok és a központi szerződő félen keresztül kiegyenlített kamatswapügyletek változó letétének napi ingadozásából származó eredményt az eredménykimutatásban kell elszámolni.

Forex News - Frissített valuta grafikonok

A határidős értékpapírügylet értékelését az EKB végzi a megfigyelhető piaci árfolyamok és kamatokat felhasználva, az általánosan elfogadott értékelési módszerek alapján, valamint az elszámolás és az értékelés napjai közötti időszak diszkonttényezői alapján.

Tárgyi eszközök A tárgyi eszközt — beleértve az immateriális javakat a föld és a műtárgyak kivételével — az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kell kimutatni. A földet és a műtárgyakat ugyanakkor a bekerülési értéken kell nyilvántartani. Az EKB főépületét az értékcsökkenéssel módosított, amortizált bekerülési értéken kell megjeleníteni.

A főépület értékcsökkenésének elszámolásában a költségeket az eszközök hasznos élettartamára vonatkozó becslések alapján kell a megfelelő eszközelemhez rendelni és leírni. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszerrel, az eszköz várható hasznos élettartama idejére vetítve történik, amely az eszköz használatba vételét követő negyedévétől indul. A legfontosabb eszközkategóriák hasznos élettartama a következő: Az EKB jelenleg bérelt irodaházainak fenntartási és karbantartási munkáiból eredő aktivált költség leírási időszakát azoknak minimális befektetés a devizakereskedelembe eseményeknek a figyelembevételével kell kiigazítani, amelyek befolyásolják az érintett eszköz várható hasznos élettartamát.

cfd online y+

Amennyiben olyan értékvesztési mutatót azonosítunk, amely szerint az eszköz értéke csökkent, megbecsüljük a megtérítendő összeget. Amennyiben a megtérítendő összeg kevesebb, mint a nettó könyv szerinti érték, az eredménykimutatásban értékvesztés miatti veszteség kerül rögzítésre.

A 10 eurónál kisebb értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében kell leírni. Az eszközök használatba vételével a kapcsolódó költségeket át kell vezetni a megfelelő tárgyi eszköz tételsorba.

A kapcsolódó használatijog-eszköz és lízingkötelezettséget ki kell mutatni a megfelelő tárgyi eszköz tételsorban, amint az eszköz használatra készen áll lízing kezdőnapja. A használatijog-eszközöket értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kell kimutatni. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris alapon történik, a kezdőnaptól a használatijog-eszköz hasznos élettartamának vége vagy a lízingfutamidő vége közül a korábbi időpontig.

A lízingkötelezettség mérése kezdetben a kizárólag lízingkomponenseket tartalmazó jövőbeli lízingfizetések jelenértékén történik, amelyet az EKB járulékos kamatlábával kell diszkontálni.

A lízingkötelezettséget ezt követően amortizált bekerülési értéken, az effektív kamatláb módszer alkalmazásával kell mérni.

Amennyiben a jövőbeli lízingfizetések egy index változása vagy a meglévő szerződés egyéb újraértékelése miatt módosulnak, a lízingkötelezettséget újra kell értékelni. Minden ilyen újraértékelés után ki kell igazítani a használatijog-eszköz könyv szerinti értékét. Az EKB volt munkavállalóinak fizetett juttatások, egyéb hosszú távú juttatások és végkielégítések Az EKB járadékkal meghatározott nyugdíjrendszert alkalmaz a munkavállalók, az Igazgatóság tagsága és az EKB alkalmazásában álló felügyeleti testületi tagok részére.

A rendszer finanszírozása a hosszú minimális befektetés a devizakereskedelembe munkavállalói juttatások alapjában tartott eszközökkel történik. Az EKB, illetve a munkavállalók kötelező járulékának mértéke a nyugdíjrendszer járadékkal meghatározott pillérében jelenik meg. A munkavállalóknak lehetőségük van további önkéntes befizetésre egy járulékkal meghatározott pillérbe, amivel kiegészítő járadékra szerezhetnek jogosultságot.

Az EKB igazgatósági tagjainak és az EKB által alkalmazott felügyeleti testületi tagoknak a munkaviszonyuk megszűnése után, illetve egyéb hosszú távú juttatásként fizetett juttatásokra a tőkefedezeti rendszertől eltérő rendszer érvényes.

Diverzifikáció – Így csökkentsd a pénzügyi befektetés kockázatát

A munkavállalók esetében nem a tőkefedezeti rendszer vonatkozik a nyugdíj kivételével a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokra, az egyéb hosszú távú juttatásokra és a végkielégítésekre. A járadékkal meghatározott kötelezettséget évről évre független aktuárius számítja ki a halmozott jogosultság projected unit credit módszerével.

A járadékkal meghatározott kötelezettség jelenértékét úgy számítjuk, hogy a jövőbeni pénzáramlás becsült értékét diszkontáljuk kiváló besorolású, euróban vezetett, az adott kötelezettséghez hasonló lejáratú vállalati kötvények mérlegfordulónapi piaci hozama alapján számított rátával. Az aktuáriusi nyereség és veszteség forrása lehet a tapasztalaton alapuló kiigazítás a tényleges eredmény minimális befektetés a devizakereskedelembe a korábbi aktuáriusi feltevéstől és az aktuáriusi feltevések megváltozása.

gyertyák kriptokereskedelem

Az eredménykimutatásban szereplő nettó összeg a következő tételekből áll: az év folyamán felhalmozódó meghatározott összegű juttatások aktuális szolgálati költsége; a meghatározott összegű juttatások nyugdíjrendszer változásából eredő múltbeli szolgálati költsége; a járadékkal meghatározott nettó kötelezettség diszkontrátán számított nettó kamata; egyéb hosszú távú juttatásokhoz és az esetleges távlatibb jellegű végkielégítésekhez kapcsolódó újraértékelések teljes kimutatása.

A fenti összegeket évente független aktuárius értékeli, hogy megállapítsa a pénzügyi kimutatásban szereplő megfelelő kötelezettséget. Ezeket az ügyleteket többnyire a magánszektor pl.

You may also be interested in:

A kétoldalú számlaegyenlegeket naponta nettósítják, és átadják az EKB-nak, végül egy adott nemzeti központi banknak NKB csak az EKB-val szemben áll fenn egyetlen nettó bilaterális pozíciója.

Azok az eurorendszeren belüli követelések, ill. Forgalomban lévő bankjegyek Az eurorendszer tagjai — az EKB és az euroövezet nemzeti központi bankjai — eurobankjegyeket bocsátanak ki.

A teljes eurobankjegy-kibocsátásból fennálló részesedése a nemzeti központi bankokkal pénzkereseti titkok követelések által realizálódik.

Évközi nyereségfelosztás Az EKB — amennyiben nincs ellenkező értelmű kormányzótanácsi határozat — évközi nyereségfelosztással a következő év januárjában kioszt egy összeget, amely megegyezik az EKB-nak a forgalomban lévő eurobankjegyekből, valamint a monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó jövedelmeinek az összegével; a monetáris politikai célú értékpapírokat a következő programokban vásárolja: i értékpapírpiaci program, ii harmadik fedezett kötvényvásárlási program, iii eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program, iv közszektort érintő vásárlási program és v pandémiás vészhelyzeti vásárlási program.

A Kormányzótanács minimális befektetés a devizakereskedelembe hogyan fektess be 500-at kriptoba, hogy a forgalomban lévő eurobankjegyekből származó, januárban felosztandó jövedelmét csökkenti az eurobankjegyek kibocsátásából és kezeléséből az EKB-ra háruló költségekkel.

A mérlegfordulónap után bekövetkezett gazdasági események Az eszközök és források értékét korrigáljuk azokkal az eseményekkel, amelyek a mérlegforduló napja és azon nap közé esnek, amelyen az EKB Igazgatósága engedélyezi a bank Éves beszámolójának a kormányzótanácsi jóváhagyásra való beterjesztését, amennyiben ezek az események lényegesen befolyásolják az eszközöknek, illetve a forrásoknak a mérlegforduló napján fennálló állapotát.

A mérlegfordulónap után bekövetkező olyan fontos események, amelyek nem befolyásolják a mérlegfordulónapi eszköz- és forrásállományokat, a részletező pontokban vannak feltüntetve. Változások a számviteli irányelvekben ben nem módosultak az EKB által alkalmazott számviteli irányelvek. Ez az ötéves időszak további két pénzügyi évvel meghosszabbítható.

Az aranyállomány euróban kifejezett értéke az euróban denominált piaci aranyárfolyam növekedése miatt emelkedett lásd a 2. A számviteli kimutatásban az SDR-t devizanemként kell kezelni lásd a 2. Az EKB SDR-állománya ben főként az említett önkéntes kereskedési megállapodással összefüggésben lebonyolított ügyletek révén bővült. Emellett az SDR euróval szembeni felértékelődése ben szintén hozzájárult ahhoz, hogy a szóban forgó állományok euróban kifejezett értéke megemelkedjen.

Az említett tételek összértéke ben elsősorban azért nőtt, mert az USA-dollár felértékelődött az euróval szemben. Az EKB nettó devizaállománya[ 30 ] a A fentiek értelmében az eurorendszer euro-likviditást biztosít az euroövezeten kívüli központi bankok számára cserébe elfogadható fedezetért[ 31 ] a joghatóságuk alatt fellépő piaci zavarok esetén felmerülő euro-likviditási igények kielégítésére, és ezáltal minimálisra csökkenti az euroövezet pénzügyi piacaira és gazdaságaira gyakorolt kedvezőtlen továbbgyűrűző hatások kockázatát.

A Kormányzótanács ezenkívül folytatni szeretné az újrabefektetést egy hosszabb időszakon keresztül azt követően, hogy elkezdi emelni az EKB irányadó kamatlábait, de mindenesetre ameddig szükséges annak minimális befektetés a devizakereskedelembe, hogy megmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a nagymértékű monetáris alkalmazkodás.

A Kormányzótanács továbbá legalább végéig meghosszabbította a befektetési időhorizontot, amely során újra befekteti a PEPP alapján vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket.

  • What is Forex Trading? How to Trade Online | FXCM HU
  • Kockázatos befektetések
  • UK Egyesült Királyság 8.
  • EUR-Lex - PC - HU

A PEPP alatti újrabefektetések bármikor rugalmasan módosíthatók időben, eszközosztály tekintetében és joghatóságok között. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását úgy kezeljük, hogy elkerüljük a megfelelő monetáris politikai iránnyal való interferenciát.

legjobb pénzkereseti módszer a mai gazdaságban

Ezzel összefüggésben évente végzünk értékvesztési vizsgálatot az év végi adatok felhasználásával; az eredményeket a Kormányzótanács hagyja jóvá. A tesztek keretében az értékvesztési mutatókat minden egyes programnál külön-külön értékeljük. Ott, ahol értékvesztési mutatókat figyelünk meg, további elemzéssel ellenőrizzük, hogy a tranzakciókban részt vevő értékpapírokhoz kötődő pénzmozgást nem befolyásolta-e értékvesztési esemény.

Az idei értékvesztési vizsgálatok alapján a monetáris politikai portfólióban tartott értékpapírokon ben az EKB nem könyvelt el veszteséget. A tétel emelkedését részben ellensúlyozta az EKB saját vagyonalap-portfóliójában vezetett értékpapírok piaci értékének csökkenése.

Kockázatos befektetések

Ez a tétel a Az egyenlegek abból adódtak, hogy a szóban forgó tranzakciókat az illető devizanem mérlegfordulónapi átlagos költsége szerint váltjuk át euróra, nem pedig az ügylet eredetileg rögzített euroértékén lásd a 2. Összege Az EKB esetében egy szakosodott intézmény közvetítésével zajlanak a műveletek. Ugyanezek a feltételek vonatkoznak az állami szektor PEPP-állományaira is. Az ilyen, euroövezeti hitelintézetekkel készpénzfedezet alkalmazások, amelyek segítenek a kriptográfiai pénzkeresésben végrehajtott kölcsönzési tranzakciók Mivel a mérlegfordulón a készpénz nem került befektetésre, a tranzakciók a mérlegben kerültek kimutatásra lásd a 2.

A KBER-alapokmány A megállapodás értelmében a Federal Reserve Bank of New York swapügyleteken keresztül USA-dollárt bocsát az EKB rendelkezésére abból a célból, hogy az eurorendszer partnerkörét rövid lejáratú, dolláralapú forrással lássa el.

Az EKB ezzel párhuzamosan back-to-back swapügyleteket köt az euroövezeti NKB-kkal, amelyek a kapott forrásból USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteket bonyolítanak le penziós ügyletek révén az eurorendszerbeli partnerekkel. Az Minimális befektetés a devizakereskedelembe likviditásbővítő műveletekhez kapcsolódó back-to-back swapokból származó követelés- illetve kötelezettségállományok kivételével a TARGET2-pozíciók után fizetett kamatot naponta számoljuk ki az eurorendszer irányadó refinanszírozási műveleteinek tendereiben alkalmazott legfrissebb rendelkezésre álló kamatfolyosószéli kamatláb alapján.

Idetartozik még az EKB járadékkal meghatározott nettó kötelezettsége is, amely a munkavállalóknak, igazgatósági tagoknak és az EKB által alkalmazott felügyeleti testületi tagoknak munkaviszonyuk megszűnése után fizetett juttatásokból, valamint egyéb hosszú távú juttatásokból[ 40 ] ered. Az EKB munkavállalóinak a végkielégítése szintén része a tételnek.

Az ebből eredő nyereséget részben ellensúlyozták azok az újraértékelési veszteségek, amelyek forrása a tavalyi jelentésben szereplő aktuáriusi feltevések és a tényleges tapasztalatok közötti különbséget tükröző tapasztalati módosítások. Ezenkívül a diszkontráta a A munkaviszony megszűnése utáni és egyéb hosszú távú juttatásokhoz kapcsolódó kötelezettség kiszámításánál az alábbi főbb feltevéseket alkalmazták: 1 Ezeket a feltevéseket az EKB járadékkal meghatározott kötelezettsége azon részének számításához használták, amelyet tőkegaranciával rendelkező eszközökkel finanszíroztak.

Amennyiben az EKB munkavállalóinak általános fizetésemelése kisebb, mint az infláció, a nyugdíj az általános fizetésemelés szerint nő. Amennyiben az általános fizetésemelés mértéke meghaladja az inflációs rátát, előbbit alkalmazzuk a nyugdíjemelésre is, amennyiben az EKB nyugdíjrendszerének pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. Nagyságát és további indokoltságát évről évre felülvizsgáljuk, figyelembe véve több egyéb tényező mellett az EKB megítélését minimális befektetés a devizakereskedelembe adott kockázati kitettségről.

Összege az EKB általános tartalékalapjával együtt nem haladhatja meg az euroövezeti NKB-k által befizetett tőke értékét. Figyelembe véve az EKB pénzügyi kockázatokkal szembeni kitettségeinek értékelését és az EKB pénzügyi kockázati céltartalékának maximális megengedett felső határát, a Kormányzótanács Itt szerepel ezenkívül az EKB járadékkal meghatározott nettó kötelezettségének újraértékelt összege, amely a munkaviszony megszűnése után fizetett juttatásokhoz kapcsolódik lásd a 2.

Az átértékelési számlák hogyan lehet pénzt keresni bitcoinokkal 2020 elsősorban azért nőtt meg, mert ben az USA-dollár felértékelődött az euróval szemben, és emelkedett az aranyállomány euróban kifejezett es piaci értéke. Az év végi átértékelés során alkalmazott devizaárfolyamok: Mivel az első részletet Ez a hozzájárulás A tranzakciók az EKB nemzetközi tartalékainak kezelése keretében zajlottak.

Ezek a swapmegállapodások lehetővé teszik, hogy i a fent említett központi bankok bármely pénznemében likviditást minimális befektetés a devizakereskedelembe az euroövezeti bankoknak, vagy ii eurolikviditást nyújtsanak a joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézményeknek. Az EKB további swapmegállapodásokat kötött a következő bankokkal, hogy biztosítsák a joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények eurolikviditását: Bolgár Nemzeti Bank, Hrvatska narodna banka, Danmarks Nationalbank és Sveriges Riksbank.

A fenti megállapodások célja az esetleges likviditási igények kielégítése potenciális piaci zavar esetén. Emellett ben felállította a Next Generation EU NGEU programot, hogy támogassa az unióban zajló gazdasági élénkülést, egyidejűleg megkönnyítve az uniós gazdaság zöld és digitális átmenetét.

Az NGEU-program vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és hiteltámogatás formájában biztosít finanszírozást a tagállamoknak.

Miért fontos egy diverzifikált befektetés?

Az EKB mindkét fent említett instrumentummal kapcsolatos műveletek lebonyolításában támogatta az Európai Bizottságot. A ben realizált nettó árfolyamveszteséget elsősorban az euróban vezetett értékpapírállományokon és az USA-dollárban vezetett tőzsdei határidős futures kamatlábkontraktusokon realizált árfolyamveszteség okozta. Ez az év végén nem realizált árfolyamveszteséghez vezetett.

A felügyeleti minimális befektetés a devizakereskedelembe kapcsolódó bevételek és kiadások Az EKB éves díjat szab ki a felügyelt szervezetekre, hogy a felügyeleti feladatok elvégzése során felmerült kiadásait ebből fedezze. A díjak az adott díjfizetési időszakban felmerült felügyeleti feladatok tényleges éves kiadásain alapulnak, amelyeket a korábbi díjfizetési időszakok során az egyes bankoknak visszafizetett vagy tőlük fogadott összegekkel és egyéb kiigazításokkal korrigáltak, beleértve a késedelmes fizetés után kapott kamatot is.

Az egyes felügyeleti díjakat második negyedévében számlázzák ki. Az ebből származó bevételt az éves felügyeleti díj kiszámításakor nem vesszük figyelembe. Így az EKB felügyeleti feladatokból eredő bevétele a következőképp alakult: A bankfelügyelettel kapcsolatos ráfordítások a jelentős szervezetek közvetlen felügyeletéből, a kevésbé jelentős szervezetek felügyeletének felvigyázásából, a horizontális feladatok ellátásából és a szakosodott szolgáltatásokból erednek.

Az EKB felügyeleti funkciójának közvetlen ráfordításaiból, valamint az EKB felügyeleti feladatainak ellátását kiszolgáló szakterületek kapcsolódó, szolgáltatásaikat tükröző ráfordításaiból állnak, amelyek a következők területeket érintik: létesítménygazdálkodás; emberierőforrás-gazdálkodás; informatika IT ; jogi, könyvvizsgálati és adminisztratív szolgáltatások; kommunikáció és fordítás; valamint egyéb tevékenységek.